Photo-series 1-4-7-10-13 © Maria Vongli, 2-5-8-11-14 © Giorgos Vasiliadis, 3-6-9-12-15 © Eirini Bournou