Photo series:1-3-5-7-9.© Eirini Bournou and 2-4-6-8-10 © Giorgos Vasiliadis