Photo series: © Nelli Kritikopoulou and Achilles Nasios