Photo series:1-3-5-7-9. © Achilles Nasios and 2-4-6-8-10 © Christos Tsoumplekas