Photo series:1-3-5-7-9. ©Stefanos Chronis and 2-4-6-8-10 © Achilles Nasios