Photo series: © Stavros Stamatiou and Achilles Nasios