Photo series: © Nikos Mitrakas and Achilles Nasios