Photo series: © 1. Corneliu Sarion - 2. Makis Makris - 3. Achilles Nasios