Photo series: © 1. Louloudia Gredi - 2. Achilles Nasios - 3. Marko Polonio